English  |  Français  |  Deutsch  
Má mytologie

Miroslav Konrád
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé - Je mi ctí, přivítat Vás v kruhu mých představ a barevné fantazie, s nimiž mi bylo dáno žít již od dětství. Zdá se mi, že ona tajemná komunikace mezi generacemi dávno vyhynulými - námi - a generacemi budoucími probíhá v čase a prostoru, vymezeném našimi těly, gesty a linkami zaznamenanými v obrazech, které před sebou vidíte. Jedna linie vymezuje dva prostory, dvě rozdílné existence, stejně jako v sedlinách času zkameněly na dně moře biologické, kulturní i technické dějiny této planety i lidstva.

Ano, komunikační blokádu mezi národy, až do začátku našeho století, bouralo jen umění - tanec, zpěv, hudba. A linka jež se mezi námi vytvoří, když se milujeme, nebo když stojíme namačkáni v metru, ve vlaku či ve frontě na lístky na fotbal. Přesto, že splyneme v davu, aniž bychom si něco řekli - přesto ona jiskra, blesk komunikace doutná - od dob Keltů, kteří přišli do Čech a udělali z nás bohémy - se štětcem v ruce a barvou - onou mystickou nositelkou komunikace, ke které se všichni obracíme, stejně jako generace žijící před námi. Sblížení a smíření mezi generacemi, je možné, jen s poznáním vývoje všech forem existence života. Přesto, je každá další nová generace buněk nepoučitelná. A nelze jí to vyčítat neboť zděděný gen se rodí do vyvíjejícího se světa.

Takové jsou i mé obrazy - navazující na staletou zkušenost umění - vyjadřovat se o tomto světě, ve kterém žijeme - plnou, intenzivní barvou, která dorůstá novými gesty kresebných vláken do třetího tisíciletí.

Čím více uvažuji o komunikaci lidí, o jednoduché společné řeči národů, chtěl bych se naučit řeč hluchoněmých, řeč gest. Představme si, že jsme se všichni od 4 let učili v předškolní výuce - hrou - domlouvat se s hluchoněmými. Vedle češtiny, mateřského jazyka bych používal ještě ruce, gesta a i Japonec by mi rozuměl na druhé straně sálu. Nedůvěra pochází z neznalosti, z nedostatku vzdělání, z různosti kultur, z rozděleného světa - západ-východ-sever-jih - jen gesta máme všichni stejná! Využijeme-li nadšení dětí naučit se cizí řeč ještě před školou podaří se budoucím generacím obohatit náš svět - vedle počítačového Internetu o řeč bez hranic, tak jak to dělali umělci celá století.

České Budějovice 20. 9. 1996